Zarządzenie Nr 115
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Nowej Soli z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie realizacji zadań szkoły w trybie kształcenia na odległośćNa podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 493) zobowiązuję wszystkich nauczycieli do :

  1. realizacji zadań określonych w §1 rozporządzenia z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych zajęć i rozpoznanych możliwości technicznych;

  2. wykorzystania aplikacji Microsoft Teams - dopuszczonej przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych- do nauczania na odległość; link do Microsoft Teams: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/teams materiał szkoleniowy do Microsoft Teams: https://www.youtube.com/watch?v=4Hy2iEPofJc

  3. prowadzenia dokumentacji pedagogicznej realizowanych działań w ramach kształcenia na odległość (dzienniki lekcyjne należy pobrać w piątek 27.03.2020 r. w godz. 10.00-14.00 - dotyczy odpowiednio budynku A i B);

  4. realizacji zaleceń zawartych w e-mailu przesłanym 23.03.2020 r. z poszerzeniem o możliwości techniczne jakie daje aplikacja o której mowa pkt 2;

  5. przekazywanie drogą elektroniczną (e-mail), w cyklu 14 dniowym (poczynając od 30.03.2020 r.) informacji o efektach nauczania w trybie kształcenia na odległość.