Stacks Image 5

I SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE WYKONANIE MELODII ŚWIĄTECZNEJ
14 grudnia 2020 – 31 stycznia 2021r. Edycja online.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli

1. Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona wyłącznie za pomocą̨ środków porozumiewania się̨ na odległość. Wszelkie informacje oraz regulamin umieszczane będą na stronie internetowej PSM I st. w Nowej Soli: www.psm.wer.pl oraz na szkolnym profilu Facebook.

2. Konkurs odbędzie się w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – w tym czasie należy nadsyłać zgłoszenia konkursowe. Ogłoszenie wyników odbędzie się 1 lutego 2021 r., w tym dniu odbędzie się również uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów.

3. Celem konkursu jest:
• prezentacja umiejętności dzieci w zakresie gry na instrumencie,
• pobudzenie kreatywności,
• motywowanie do gry na instrumencie,
• angażowanie uczniów i nauczycieli w proces zdalnego nauczania oraz dodatkowa weryfikacja jego efektów,
• możliwość udziału we współzawodnictwie bez obaw związanych z rozprzestrzenianiem się̨ Covid-19.

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli.

5. Uczestnicy konkursu klasyfikowani będą w dwóch grupach: [1] soliści, [2] zespoły.

6. Każdy uczestnik konkursu (solista lub zespół) powinien zaprezentować dowolny utwór o charakterze świątecznym solo (lub z akompaniamentem - akompaniament możne być również odtworzony z nagrania) lub w zespole. Warunkiem uczestnictwa jest nagranie prezentacji tak, aby była widoczna sylwetka grającego (-cych) oraz umieszczenie nagrania na portalu You Tube w trybie niepublicznym oraz przesłanie linku do nagrania w zgłoszeniu, lub przesłaniu samego nagrania na adres mailowy: pawel.literski@psmns.pl

7. Za utwór o charakterze świątecznym uważa się utwór bezpośrednio związany i wykonywany tradycyjnie w okresie Bożonarodzeniowym na całym świecie. Mogą to być kolędy, pastorałki, piosenki świąteczne z innych krajów etc.

8. Wykonanie utworów oceniać będzie Jury w następującym składzie:
a. mgr Jerzy T.Szynder
b. mgr Adam Świdziński
c. mgr Alicja Aksentowicz
d. mgr Mirosław Jędrzejewski

9. Jury wyłoni laureatów oraz przyzna nagrody na podstawie listy rankingowej. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

10. Kryteria oceny - uczestnik może otrzymać maksymalnie 100 pkt - oceniane będą:

a. interpretacja utworu: 0-30 pkt.;
b. kreatywność podczas nagrania (jury będzie oceniała nie tylko samo wykonanie utworu, ale również całą otoczkę i magię świąteczną w jakiej utwór został wykonany – strój, otoczenie, etc.): 0-30 pkt.;
c. prawidłowy warsztat wykonawczy (postawa, jakość dźwięku, intonacja): 0-20 pkt.;
d. autoprezentacja na nagraniu: 0-20 pkt.

11. Przez Jurorów prowadzona będzie punktacja indywidualna dla każdego uczestnika.

12. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają̨ dyplom uczestnictwa, który w zależności od sytuacji epidemicznej będzie wręczony podczas uroczystego rozdania nagród w dniu 1.02.2021 lub będzie do odbioru indywidualnego w sekretariacie szkoły.

13. Jury przewiduje cenne nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz nagrody rzeczowe za wyróżnienia.

14. Zgłoszenia uczestników konkursu należy nadsyłać do 29 stycznia 2021 r. na adres: pawel.literski@psmns.pl

15. Zgłoszenie powinno zawierać:

a. imię i nazwisko uczestnika,
b. instrument oraz nazwisko nauczyciela instrumentu głównego,
c. informację, do której klasy uczęszcza w naszej szkole oraz rok urodzenia,
d. tytuł utworu, imię i nazwisko kompozytora (jeśli jest znany),
e. link do nagrania umieszczonego na portalu YouTube lub plik wideo z nagraniem.

16. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 lutego 2021r. Lista laureatów będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły psm.wer.pl oraz na profilu Facebook.

17. Nagrania laureatów będą upublicznione na stronie internetowej PSM I st. w Nowej Soli oraz na szkolnym profilu Facebook.

18. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przedstawionego regulaminu Konkursu oraz zgodą opiekuna prawnego na udział uczestnika w konkursie.

19. Ewentualne pytania proszę kierować do p. Pawła Literskiego sekretarza Konkursu.


Przetwarzanie danych osobowych

Dane uczestników I SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE WYKONANIE MELODII ŚWIĄTECZNEJ będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE z 2016 r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w zakresie prawidłowego przeprowadzenia Konkursu jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli.
• Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowej, zgodnej z regulaminem, realizacji Konkursu.
• Dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej, w tym w postaci nagrań;
• Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu;
• Uczestnik jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem udziału w Konkursie. Uczestnik podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą;
• Uczestnikom Konkursu przysługują̨ następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, prawo do ograniczenia i wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw można kierować́ do Inspektora Ochrony Danych: kontakt.itrs@gmail.comSekretarz konkursu
mgr Paweł Literski